Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Az adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az digitalstart.hu weboldalon történő megrendelés, vagy ajánlatkérés során Ön megadja személyes adatait. Ezeket az adatokat a legnagyobb körültekintéssel, a jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük, és minden esetben igyekszünk az Ön adatkezeléssel kapcsolatos igényeinek és elvárásainak megfelelni.

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

Az adatkezelési tevékenységet meghatározó főbb jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation – a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Ki kezeli az Ön adatait?

Név: LVLB-IT Bt.

Székhely: 7632, Pécs Enyezd út 16 1/4.

Telefon: +36 20 551 6847

Email: support@digitalstart.hu

Honlap: https://digitalstart.hu/

Adószám: 26305099-1-02

Név: Vági & Vági Kft

Székhely: 1162 Budapest, Irh au. 1.

Telefon: +36 20 393 8041

Email: hello@onlineuzletepites.hu

Honlap: https://www.onlineuzletepites.hu/

Adószám: 11882630-1-42

Az adatvédelmi tevékenységért felelős személy, akitől részletesebb információ kérhető: Váradi Ágota DPO – kapcsolat@varadiagotadpo.hu

Az adatkezelés célja

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása.

Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

Adatfajta

Név

e-mail cím

telefonszám

cégnév

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) a) (Hozzájárulás)

Őrzési idő

Amennyiben az ajánlatkérő fél nem válaszol, a megőrzési idő 2 hónap.
Amennyiben az ajánlatkérő fél visszautasítja az ajánlatot, a megőrzési idő az ajánlatkérő fél általi visszautasításig tart.
Amennyiben az ajánlatkérő elfogadja az ajánlatot, a megőrzési idő a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig tart.

Megrendelés, szerződéskötés és a szerződés teljesítése

Adatfajta

Név

e-mail cím

telefonszám

cégnév

egyéni vállalkozó, vagy magánszemély
megrendelő/szerződő fél esetén további személyazonosító adatok (lakcím, nyilvántartási száma, adószáma
bankszámlaszám)

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) a) (Hozzájárulás)a weboldalonkeresztül ajánlatkérést/megrendelést leadó természetes személyek esetében

GDPR 6. cikk (1) f) (Adatkezelő jogos érdeke) – a Megrendelő kapcsolattartóként megjelölt további személyek esetében

Őrzési idő

A szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig

A szerződéskötés során az Ön által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése, és kapcsolattartás céljából.
Amennyiben vállalkozása munkavállalóinak személyes adatait is megkapjuk, jellemzően kapcsolattartás céljából, ezeket az adatokat jogos érdek alapján kezeljük. A szerződő felek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos a korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V). A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

Az adatok hatósági megkeresés esetén átadásra kerülhetnek az illetékes hatóság (NAV, Bűnügyi szervek, stb.) részére.

Számlák kezelése

Érintettek: minden egyéni vállalkozó, vagy magánszemély, aki velünk szerződést köt.
Adatkezelés célja: A számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bek. szerinti bizonylat kezelése.

Adatfajta

Név

bankszámlaszám

cím

adószám

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) c)

Jogi kötelezettség teljesítése

Őrzési idő

A számla kiállításának évét követő 8 évig

Vállalkozás, egyéni vállalkozó, illetve magánszemély partnereink esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat a számla kiállításának évét követő 8 évig megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően. Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem állítható ki. Az adatok továbbításra kerülhetnek a könyvelést végző partner, valamint ellenőrzés esetén az illetékes szerv (NAV, Bűnügyi szervek) részére.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, LVLB-IT Bt. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

MIT JELENT AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), vagy jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont).

Hozzájárulás
Az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását a Tájékoztató elolvasása után, a négyzet kipipálásával és az Ajánlatot kérek/Megrendelem gomb megnyomásával adhatja meg.
Amennyiben nem ad hozzájárulást személyes adatai kezeléséhez, az ajánlatkérést/megrendelést nem fogja tudni elküldeni.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja a weboldalunkon található „adatkezelési hozzájárulás visszavonása” gombra kattintva.

Jogos érdek
Abban az esetben, ha az Ön személyes adatai más személytől kerülnek hozzánk a szerződés megkötése/teljesítése érdekében, az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő – szerződés teljesítéséhez fűződő – jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).
Az ilyen adatkezelés ellen Ön tiltakozhat.

Jogi kötelezettség teljesítése
A számlák kezelése során az adatkezelést, valamint annak feltételeit és szabályait jogszabály írja elő.

AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatok biztonsága érdekében intézkedéseket teszünk és folyamatokat működtetünk, melyeket belső szabályzatban határozunk meg.

Az adatok biztonsága érdekében az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére. Figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében az informatikai eszközöket, valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság.

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, ÁTADÁSA, ADATFELDOLGOZÓK, HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ

Személyes adataihoz kizárólag azon munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához szükséges az adatok megismerése, kezelése.

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag hatósági megkeresések esetén (pl. NAV ellenőrzés) adjuk át más számára.

Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 • Supykids Europe Kft. (Könyvelés)
 • Vági & Vági Kft. (Fejlesztés, Karbantartás, Support, Marketing)
 • KBOSS.hu Kft. (Számlázás)
 • Hetzner Online GmbH
 • Stripe Inc.

Bankkártyás fizetés:

Stripe Inc.
https://stripe.com/en-hu

A számlázási tevékenységeinkhez vállalkozásunk adatfeldolgozót vesz igénybe:

KBOSS.hu Kft.

Tárhelyszolgáltató:

Hetzner Online GmbH
https://www.hetzner.com/
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Germany
Email: info@hetzner.com
Registration Court Ansbach, HRB 6089
VAT ID No. DE 812871812
CEO: Martin Hetzner, Stephan Konvickova, Günther Müller

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő ezt a tájékoztatási kötelezettséget jelen Tájékoztató elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával teljesíti.
Ha a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell az Ön rendelkezésére bocsátanunk, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy kérje Tőlünk azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közöltük. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről
Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, Önt érintő adatvédelmi incidensről.

Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

Ezeket a jogokat Ön az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, gyakorolhatja.

Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül válaszolni.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

LBLB-IT Bt. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Cookie-k (sütik) kezelése

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Elérhetőségeink a joggyakorlás érdekében:

Postai levélben: LVLB-IT Bt. – 7632 Pécs, Enyezd út 16 1/4.

E-mailben: support@digitalstart.hu címen.

Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

Jogai(k) megsértése esetén kérjük, hogy elsősorban velünk vegye fel a kapcsolatot, igyekszünk minden esetben együttműködni a helyzet megoldása érdekében.

Amennyiben Önnek további segítségre van szüksége a jogai érvényesítésével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Fogalmak

 1. Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 3. Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 4. Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 5. ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 6. Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 7. Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 8. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 9. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 10. Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://digitalstart.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 11. Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 12. Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 13. Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 14. Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 15. Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 16. Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 17. Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai