Hatályba lépés ideje: 2022.12.01

Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!
Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, szolgáltatásainkkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cégünk adatai:

Cég neve: LVLB-IT Bt.
Székhelye: 7632 Pécs, Enyezd út 16 1/4
Postacíme: 7632 Pécs, Enyezd út 16 1/4
Adószáma: 26305099-1-02
Cégjegyzékszáma: 02-06-074681
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Pécsi Törvényszék Cégbíróság
Cég bankszámlaszáma: 50800111-15606705

Képviselő neve: Lévai Attila
Honlap címe: digitalstart.hu
E-mail cím: support@digitalstart
Telefonszám: +36 20 551 6847

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése
Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre
Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon
Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság
Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy
Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

● 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
● 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
● 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.
A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:
● E-mail cím: support@digitalstart.hu
● Telefonszám: +36 20 551 6847

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.
A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

● Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
● Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
● Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
● Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
● Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
● Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
● A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén
Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.
Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.
A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

● Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
● Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
● Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
● Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
● Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
● Testület döntésére irányuló indítványt
● Fogyasztó aláírását
● Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.
További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu
További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a rendeléskor megadott e-mail címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
● 0 Ft (Ez alól kivételt képeznek azon termékek, melyek elnevezésében megtalálható az ingyenes szó Pl.: DigitalStart Coud – Ingyenes )
● Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)
Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

Webshopunk használata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A szolgáltatásokat a Cloud csomagok menüpont alatt találja. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata.

A szolgáltatás leírása

A DigitalStart Cloud egy úgynevezett felhő alapú szolgáltatást, amihez a kiválasztott előfizetési csomag megvásárlása után, az előfizetés időtartama alatt csatlakozhat a Felhasználó. A csatlakozáshoz a DigitalStart Cloud felhőtárhely webcímére (az előfizetéssel együtt minden információt megkap a felhasználó) és az előfizetéssel együtt kapott licenszkulcsra van szükség. A csatlakoztatás menetéről videós oktatóanyag áll rendelkezésére a Felhasználónak.

Az előfizetési időszak alatt a csomagokban meghatározott számú weboldalhoz (domainhoz) lehet csatlakoztatni a DigitalStart Cloud felhőszolgáltatást. A DigitalStart Cloud felhőben előre elkészített és leellenőrzött, weboldalba illeszthető szekciók és oldal-elrendezések érhetőek el, amelyik egy kattintással importálhatóak a weboldal adott, szerkesztés alatt álló lapjába. Ezen előre elkészített (és mind technikai-, mind sebesség tesztekkel gondosan leellenőrzött) szekciók és oldal-elrendezések úgynevezett demó-tartalommal (szöveges és képi tartalom) rendelkeznek, melyeket a céloldalon le kell cseréljen a Felhasználó a saját tartalmára.

Ezen szekciók és oldal-elrendezések célja, hogy a Felhasználók gyorsan és egyszerűen tudjanak weboldalakat építeni maguknak. Az egyes szekciók beillesztése ugyan nem igényel külön szakértelmet, ám a megfelelő használathoz a WordPress, illetve a Kadence Block szerkesztő ismeretével rendelkeznie kell a Felhasználónak…

Az elérhető szekciók és oldal-elrendelések előzetesen is megtekinthetőek a Cloud library-ben, amely nyilvánosan elérhető bárki számára az oldal menüjéből. Itt szűrni is lehet az ingyenesen és előfizetéssel elérhető tartalmakra, illetve az egyes tartalmi kategóriáka egyaránt.

Egyes tartalmi elemekhez a Kadence theme, illetve a Kadence block szerkesztő pro verziójára, illetve egyéb, Kadence bővítményekre (pluginokra) lehet szükség. Amennyiben a DigitalStart Cloud előfizetője nem rendelkezik a szükséges pluginokkal, illetve saját maga nem kívánja a KadenceWP oldalán külön megvásárolni, az esetben a DigitalStart Cloud csomagban leírtak szerinti pluginokra használati jogot biztosítunk, ami a DigitalStart Cloud előfizetési idejére vehető igénybe.

Ezen pluginok használatának, illetve telepítésének külön költsége nincs, azokat mi, a Szolgáltató fogjuk kérésre az adott oldalakra feltelepíteni és a licensz-kulcsait beállítani (amihez a DigitalStart Cloud csomagot megvásároló Felhasználónak adminisztrátori jogosultságú felhasználói belépést kell számunkra biztosítania) – de ezzel a DigitalStart Cloud felhasználó semmilyen jogosultságot nem kap a pluginokkal, illetve a licenszekkel kapcsolatban – csupán a fent emlíett használati lehetőséget biztosítjuk számára (amiképpen ezt a KadenceWP eredeti felhasználói szabályzata is engedélyezi). Éppen ezért a licensz-kulcsok megszerzésére irányuló bármilyen próbálkozás jogellenes, továbbá a DigitalStart Cloud szolgáltatás előfizetési idejének lejárta után az általunk telepített és licenszelt pluginok használata is jogellenes.

Amennyiben a Felhasználónak lejár a DigitalStart Cloud előfizetése, a továbbiakban nem használhatja az általunk beállított licenszeket – ezeket távolról, a KadenceWP oldalán keresztül el is távolítjuk. Ezen licensz-kulcsok esetlegesen mentésből történő visszaállítására tett próbálkozás is jogellenes. A továbbiakban a Felhasználónak saját magának kell gondoskodnia a megfelelő licenszekről.

A DigitalStart Cloud-ból a weboldalba importált szekciók és oldal-elrendezések a DigitalStart Cloud csomag előfizetési idejének lejárta után is tökéletesen működőképesek lesznek, az oldalba illesztés után nem függenek a DigitalStart Cloud szolgáltatástól. Továbbá a WordPress és az alkalmazott pluginok Felhasználó általi megfelelő szintű használati ismeretének hiánya miatt sem élhet a Felhasználó semminemű követeléssel a DigitalStart Cloud szolgáltatással szemben.

A vásárlás menete

Bankkártyás fizetés:

Stripe Inc
https://stripe.com/en-hu

A kiválasztott DigitalStart Cloud csomagnál a az „Ezt választom”, vagy a „Megrendelem” gombra kattintva a Felhasználó a Pénztár oldalra kerül, ahol meg kell adnia a számlázási és kapcsolati adatait, illetve a „Tovább a fizetésre” gomb megnyomása után bankkártyával ki kell fizetnie a megrendelést. Az online bankkártyás fizetést a Stripe biztonságos fizetési átjárója biztosítja, weboldalunk nem lát és tárol semmilyen bankkártya adatot. Az előfizetés megújuló rendszerű, ami azt jelenti, hogy az előfizetési időszak lejáratakor rendszerünk automatikusan meghosszabbítja az előfizetést (úgynevezett tokenizációs rendszerrel a Stripe kezeli a megújuló fizetést) és ezzel automatikusan megterheli a bankkártyát az előfizetési díjjal. Kérejük, gondoskodjon időben arró, hogy legyen elegendő fedezet a kártyáján, különben a megújítás sikertelen lesz és ezzel együtt felfüggesztésre kerül az előfizetése is – így nem fogja tudni elérni a DigitalStart Cloud-ot.

Az előfizetést a megújulás előtti időszakban bármilyen következmény nélkül, bármikor le lehet mondai – ám, ha az előfizetési időszak már megújult, akkor a teljesített és kifizetett időszakot nem lehet visszamondani és így az előfizetési díj visszatérítésére sincs mód.

A megrendelt DigitalStart Cloud csomag sikeres kifizetése után a cloud (felhő) szolgáltatás azonnal elérhetővé válik a Felhasználó számára. Ezzel együtt – mivel azonnali hozzáférésű digitális tartalomról van szó -, nincs vásárlás utáni elállási lehetőség, mivel a tartalomhoz a Felhasználó azonnal hozzáfér.

Amennyiben a kártyás fizetés sorám bármilyen probléma lépne fel, Ügyfélszolgálatunk (munkaidőben) áll rendelkezésre és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó minél hamarabb élvezhesse a DigitalStart Cloud előnyeit.

DigitalStart Cloud garancia

A DigitalStart Cloud-ban található tartalmak garantáltan úgy néznek ki és működnek importálás után is, ahogy az a DigitalStart Cloud library-ban látható. Szakszerűen elő-telepített weboldalba, a szükséges pluginok meglétével garantált, hogy az importált tartalom pontosan a DigitalStart Cloud library-ban láthatóan fog kinézni és funkcionálni. Mindezek működését a KadenceWP programja vezérli és ezáltal garantálja, hogy a tartalom pontosan fog importálódni.

Amennyiben valami hiba lépne fel, érdemes elsőként a Hibaelhárítás menüpontban elolvasni a Gyakran Ismételt Kérdéseket – majd, ha az sem segít, Ügyfélszolgálatunk készségesen segít megtalálni, mi okozza a problémát. Amennyiben a problémát a WordPress telepítési és/vagy beállítási hibája, illetve egy, a szolgáltatsához nem kapcsolódó egyéb plugin okozza, igény esetén (külön díjazás fejében) Ügyfélszolgálatunk megpróbálja rendbetenni a működést – de egy ilyen hiba esetén a DigitalStart Cloud szolgáltatás nem minősül garanciális problémának.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

● Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát

● Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha Cégünk a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti

Utolsó módosítás: 2022.12.03